Mississippi

คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม

ก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์ม กรุณาตอบคำถามด้านบนของแบบฟอร์มว่าคุณเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาและคุณจะมีอายุ 18 ปีก่อนหรือในวันเลือกตั้งหรือไม่ ถ้าคุณตอบว่าไม่ในข้อใดข้อหนึ่งของคำถามนี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน แต่คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงจากรัฐอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนก่อนที่จะอายุ 18

Box 1 --ชื่อ สกุล

กรอกชื่อเต็มของคุณ โดยเริ่มจากนามสกุล ชื่อจริง และชื่อกลาง กรุณาอย่าใช้ชื่อเล่นหรืออักษรย่อ

Note: ถ้าคุณกำลังใช้ใบสมัครนี้เพื่อการแจ้งการเปลี่ยนชื่อ กรุณาระบุในช่อง Box A (ด้านล่างของแบบฟอร์มนี้) ชื่อเต็มก่อนที่คุณจะเปลี่ยนชื่อ

Box 2 -- Home Address

กรอกที่อยู่ของคุณ กรุณา อย่า กรอกที่อยู่ทางไปรษณีย์ถ้ามันไม่เหมือนกับที่อยู่บ้าน กรุณาอย่าใช้ที่อยู่แบบตู้ปณ. หรือเส้นทางชนบทที่ไม่มีเลขที่ตู้ไปรณีย์ กรุณาอ่านข้อแนะนำของรัฐที่เกี่ยวกับการใช้หมายเลขเส้นทาง

Note: หากคุณเคยลงทะเบียนแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกในการลงทะเบียนโดยใช้ที่อยู่ในช่องที่ 2 กรุณาระบุในช่อง Box B (ด้านล่างของแบบฟอร์มนี้) ที่อยู่ที่คุณเคยใช้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ กรุณากรอกอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้

กรุณาคำนึงถึงข้อนี้: หากคุณอาศัยในพื้นที่ชนบท และไม่มีเลขที่บ้านและชื่อถนน หรือหากคุณไม่มีที่อยู่ กรุณาแสดงที่อยู่ของคุณบนแผนที่ในช่องBox C (ด้านล่างของแบบฟอร์มนี้).

Box 3 -- ที่อยู่ทางไปรษณีย์

If you get your mail at an address that is different from the address in Box 2, put your mailing address in this box. If you have no address in Box 2, you must write in Box 3 an address where you can be reached by mail.

Box 4 -- วันเดือนปีเกิด

ระบุเดือนวันปีเกิด; เดือน, วัน, ปีตรวจทานให้ดีว่าไม่ได้เขียนวันที่วันนี้นะคะ!

Box 5 -- หมายเลขโทรศัพท์

รัฐส่วนใหญ่ขอหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับใบสมัครของคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้

Box 6 -- หมายเลขบัตรประจำตัว

คุณจะต้องระบุหมายเลขใบขับขี่ของรัฐของคุณ หากคุณมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่ คุณจะต้องระบุหมายเลขโซเชี่ยลซีเคียวริตี้สี่ตัวสุดท้าย ถ้าคุณไม่มีทั้งใบขับขี่หรือหมายเลขโซเชี่ยลซีเคียวริตี้ กรุณาแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคล คุณสามารถใช้หลักฐานเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ปัจจุบัน สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรือค่าแก๊ส สำเนาบัญชีธนาคารฉบับล่าสุด สำเนาเช็คที่ได้รับจากสวัสดิการรัฐบาล สำเนาหางเช็คจากนายจ้าง หรือสำเนาเอกสารอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลที่ระบุชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของคุณ

Box 7 -- พรรคที่เลือก

รัฐมิสซิสซิปปีไม่มีระบบลงทะเบียนกับพรรคการเมือง เพราะฉะนั้น คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งถ้าคุณต้องการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งขั้นต้น การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน หรือการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองนั้นๆ

Box 8 -- เชื้อชาติหรือสัญชาติ

ไม่จำเป็นต้องระบุ

Box 9 -- ลายเซ็น

ตรวจทานข้อมูลในช่องที่ 9 ภายใต้กฎระเบียบรัฐของคุณ ก่อนที่คุณจะเซ็นชื่อ กรุณาตรวจเพื่อความแน่ใจว่า:

(1) คุณมีคุณสมบัติครบถ้วน ’s และ
(2) คุณเข้าใจ กฎทุกข้อ ในช่อง 9

ท้ายที่สุดแล้ว กรุณาเซ็นชื่อเต็มและกากบาท ลงวันที่วันนี้โดยเขียนเดือน วัน ปี หากผู้สมัครลงทะเบียนเลือกตั้งไม่สามารถเซ็นชื่อเองได้ บุคคลที่ช่วยผู้สมัครกรอกใบสมัครนี้ กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (จะเขียนหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ก็ได้)ในช่อง D

คำแนะนำทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์ใช้แบบฟอร์มนี้
ถ้าคุณเป็นพลเมืองอเมริกันที่อาศัยหรือมีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้สมุดเล่มนี้เพื่อ:

  • ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
  • แจ้งการเปลี่ยนชื่อต่อสำนักงานการลงทะเบียนเลือกตั้ง
  • แจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ต่อสำนักงานการลงทะเบียนเลือกตั้ง หรือ
  • ลงทะเบียนเพื่อเลือกพรรคการเมือง

ข้อยกเว้น
กรุณาอย่า ใช้ใบสมัครนี้ถ้าคุณอาศัยนอกสหรัฐอเมริกาและดินแดนของสหรัฐฯ และคุณไม่มีที่อยู่ในสหรัฐฯ หรือถ้าคุณเป็นทหารประจำการในฐานทัพต่างประเทศ กรุณาใช้โปสการ์ดใบสมัครของรัฐบาลกลางซึ่งคุณหาได้จากฐานทัพทหารที่คุณประจำอยู่ สถานฑูตอเมริกัน หรือสถานกงสุลอเมริกัน

นิวแฮมเชียร์ เคลิร์คประจำเมืองต่างๆจะรับใบสมัครนี้ในฐานะคำร้องเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์เท่านั้น
นอร์ทดาโคต้า ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้ง
ไวโอมิ่ง ตามกฎหมายคุณไม่สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

วิธีการตรวจว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐของคุณหรือไม่
แต่ละรัฐมีกฎระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันในการกำหนดว่าใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนและเลือกตั้ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลใน State Instructions รัฐทุกรัฐกำหนดว่าคุณจะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯโดยกำเนิดหรือด้วยการแปลงสัญชาติเพื่อมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ กฎหมายรัฐบาลกลางห้ามมิให้มีการปลอมแปลงเอกสารหรือแอบอ้างการเป็นพลเมืองอเมริกันเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และระดับประเทศ คุณไม่สามารถ ลงทะเบียนเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งที่ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

วิธีการกรอกใบสมัครนี้
กรุณาอ่านข้อปฏิบัติภายใต้ Application Instructions และ State Instructions ในการกรอกใบสมัครฉบับนี้

  • อันดับแรก กรุณาอ่านคำแนะนำภายใต้ Application Instructions คำแนะนำเหล่านี้จะให้ข้อมูลสำคัญสำหรับทุกท่านที่ใช้ใบสมัครฉบับนี้
  • ลำดับต่อมา กรุณาหารัฐของคุณภายใต้ State Instructions ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อใส่ข้อมูลในช่องที่ 6, 7, และ 8 คุณสามารถหาข้อมูลเพื่อรับทราบคุณสมบัติและคำสัตย์สาบานทั้งหมดที่จำเป็นของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในช่องที่ 9 อีกด้วย

เมื่อไรที่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้ง
แต่ละรัฐกำหนดวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งแตกต่างกันออกไป

วิธียื่นใบสมัคร
ส่งใบสมัครไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใต้ State Instructions หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานการลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตของคุณ รัฐที่ได้รับมอบหมายให้รับใบสมัครที่รัฐบาลกลางใช้ สามารถรับใบสมัครที่ปริ๊นต์ลงบนกระดาษขาวธรรมดาจากคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัครต้องเซ็นชื่อและส่งแบบฟอร์มกลับทางไปรษณีย์ด้วยแสตมป์ที่ถูกต้อง

ผู้ลงคะแนนเป็นครั้งแรกที่ลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์
หากคุณกำลังลงทะเบียนเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในเขตของคุณ และคุณใช้วิธีลงทะเบียนทางไปรษณีย์ กฎหมายรัฐบาลกลางกำหนดให้คุณแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคล คุณสามารถใช้หลักฐานดังต่อไปนี้:

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ปัจจุบัน หรือ
  • ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรือค่าแก๊ส สำเนาบัญชีธนาคารฉบับล่าสุด เช็คที่ได้รับจากสวัสดิการรัฐบาล หางเช็คจากนายจ้าง หรือเอกสารอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลที่ระบุชื่อและที่อยู่ของคุณ

ผู้ลงคะแนนเสียงจะได้รับการยกเว้นหากคุณยื่นสำเนาหลักฐานยืนยันตัวบุคคลพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียนเลือกตั้งทางทางไปรษณีย์ กรุณาคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้หากคุณต้องการยื่นสำเนาหลักฐานดังกล่าว:

  • หากคุณต้องการจะยื่นสำเนาดังกล่าว โปรดทราบว่ารัฐที่คุณอาศัยอยู่มีสิทธิ์ขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวบุคคล ซึ่งคุณอาจจะต้องนำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง ณ คูหาเลือกตั้งในเขตของคุณ ถึงแม้ว่าคุณอาจได้แสดงหลักฐานตามที่กฎหมายรัฐบาลกลางกำหนดก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็ตาม
  • กรุณาแนบสำเนาของเอกสารสำคัญเท่านั้น อย่าส่งเอกสารตัวจริงมาให้เรา